Algemene Voorwaarden

Verzendingskosten:
Wij versturen enkel binnen België met Bpost, levering duurt ong. 2-3 werkdagen.
tot 2kg €8                           
2 tot 5kg €8.5
5 tot 10kg €9.5
10 tot 20kg €12
20 tot 30kg €15.5
voor verzending van meer dan 30kg of artikelen langer dan 1.5m, gelieve ons te contacteren

U kan er ook voor kiezen de bestelling in de winkel af te halen om verzendingskosten te vermijden.
Alle vermelde prijzen zijn BTW inbegrepen en verzending niet inbegrepen.
Een bestelling blijft 14 dagen geldig, bij uitblijven van betaling door de consument binnen de 14 dagen na ontvangst van de bestelbevestiging, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

In geval u als consument afziet van de aankoop, dient u de goederen zelf terug te zenden en de kosten van het terugzenden van de goederen zal door u gedragen moeten worden. De goederen dienen in de oorspronkelijke verpakking en in oorspronkelijke staat van levering terug gestuurd te worden. Beschadigde goederen worden niet terug genomen.

FORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Girisport bvba, Kortemarkstraat 95, 8820 Torhout, girisport@skynet.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*).................
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)..............................................................................................
Naam/Namen consument(en).............................................................................................
Adres consument(en)................................................................................................................
Datum..................................................................................................................................
Handtekening van consument(en)


.............................................................................................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna 'de klant') worden geplaatst bij de verkoper.

Door de website van de verkoper te gebruiken en/of bestellingen te plaatsen aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op iedere bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van de website girisport.be .Bij het bezoeken van de website dient de klant uitdrukkelijk te aanvaarden dat hij de onderhavige voorwaarden aanvaardt en instemt met de toepasselijkheid ervan.

Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, niet onder voogdij staand en niet namens een bedrijf handelend, met een woonadres in België kunnen een bestelling plaatsen.

Het feit dat goederen op een bepaald tijdstip de website girisport.be worden aangeboden, biedt geen garantie aan de klant dat deze goederen ten allen tijde verkrijgbaar zijn. De verkoper houdt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

De verkoper houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

1. Identiteit van de verkoper

Naam onderneming: Girisport
Rechtsvorm: BVBA
handelend onder de naam: Girisport
Adres maatschappelijke zetel Kortemarkstraat 95, 8820 Torhout

Telefoonnummer: 050/217808
E-mailadres:  girisport@skynet.be
Bereikbaarheid: binnen de openingsuren vermeld op deze website
Ondernemingsnummer: Oostende 55657
Btw-identificatienummer: 463.243.195

2.Aanbod en assortiment

Het aanbod van de verkoper is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgische grondgebied. 
Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet-commercieel gebruik door een consument. 
Als consument wordt beschouwd iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.
Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het goed.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-beschikbaar zijn van een product. 
Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, of verdere details te vragen met betrekking tot de producten of het aanbod, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper via e-mail girisport@skynet.be.

De verkoper is niet aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Kennelijke vergissingen binden de verkoper niet. 

3. Weigeren van bestellingen

De verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

  • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
  • Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde goederen;
  • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een goed*
  • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
  • Bij overmacht.

4. Prijs van het goed

De prijzen slaan uitsluitend op het goed zoals het wordt woordelijk omschreven. 
Alle prijzen zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen belastingen of taksen. 
Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-, service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

5. Aankoop van goederen

De producten uit de catalogus kunnen worden gekocht door het gewenste product te selecteren en dit vervolgens in de winkelwagen te plaatsen. Als de klant na het selecteren van de producten verder wil gaan met het bestellen van de producten die in de winkelwagen zijn geplaatst, dient de klant in het volgende scherm de benodigde gegevens in te vullen zodat de overeenkomst tot stand kan komen. De Koper dient zijn persoonlijke gegevens, een e-mailadres en zo nodig een tweede adres voor de aflevering van de goederen in te vullen en ook een telefoonnummer waarop hij eventueel kan worden bereikt wanneer er zich vragen of problemen mochten voordoen.

6. Betaling

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag.
Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.
Bij niet‑betaling houdt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten te schorsen zolang de nog openstaande facturen niet werden voldaan door de klant.

7. De wijze van betaling - aanvaarde betaalmiddelen

bancontact of betaling ( contant of bancontact ) bij afhaling in de winkel

8. De termijn van levering

De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.

De door de verkoper opgegeven leveringsdata zijn niet bindend en louter indicatief. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden dus enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.*

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers.

Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur - gelijkvloers. 

Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.

Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

9. Garantie

De verkoper levert aan de klant een zaak die met de overeenkomst in overeenstemming is. De bepalingen omtrent de wettelijke garantieverplichting zijn van toepassing overeenkomstig artikel 1649 bis Burgerlijk Wetboek.
De klant geniet de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbindt de verkoper zich ertoe het defecte goed (of onderdeel daarvan) kosteloos te vervangen of herstellen. 
De verkoper behoudt zich het recht voor om het goed om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de klant.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op goederen met een kortere levensduur - zoals bijvoorbeeld slijtagegoederen n of goederen met een kortere vervaldatum - of in geval van tussenkomst door een niet door de verkoper aangewezen derde.

10. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. De overdracht van eigendom van de goederen die de verkoper levert, geschiedt dus slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.
De klant zal er zich van onthouden onbetaalde goederen weg te schenken, door te verkopen of zich hiervan op eender welke wijze te ontdoen. 
De klant zal het nodige doen om derden van het eigendomsvoorbehoud van de verkoper op de hoogte te brengen. 
Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.
De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. 
De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de goederen

11. Overmacht

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking, e.d.

12. Klachten

Bij vragen of klachten kan de klant contact opnemen met de klantendienst van de verkoper als volgt:

  • Per e-mail via: girisport@skynet.be
  • Per telefoon via: 050/217808 gedurende de openingsuren vermeld op deze website

De Europese Commissie voorziet een interactieve website voor online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform is een centraal aanspreekpunt voor consumenten en ondernemers die geschillen die voortvloeien uit online transacties willen oplossen buiten de rechtbank. De klant vindt het ODR-platform via volgende weblink: onder deze link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname. 
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 
Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen.

13. Aansprakelijkheid van de verkoper

De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Belgisch recht is van toepassing op de contracten die tot stand komen tussen de klant en de verkoper. 
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

15. Deelbaarheidsclausule

Indien één van de clausules in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard in toepassing van een wet, reglementering of bindende in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank, zal ze voor niet geschreven worden gehouden; de overige clausules blijven echter verbindend en geldig. In geval een clausule of deel ervan nietig blijkt, zal in overleg met de klant de clausule(s) te vervangen door bekrachtiging met een bijlage.

16. Privacy

De verkoper verbindt zich ertoe klantgegevens uitsluitend te gebruiken om communicaties toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken.

De klantengegevens worden bewaard in de klantenlijst van de verkoper en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie.

De klant heeft het recht deze gegevens op elk moment op te vragen, te verbeteren, te wijzigen of de verkoper te verzoeken deze niet meer te gebruiken.

De klant kan weigeren dat de verkoper zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen. Het volstaat dat de klant dit schriftelijk aanvraagt bij de verkoper

Conditions Générals

On fait uniquement l'envois en Belgique avec Bpost, pour les autres pays, il faut nous contacter par mail; girisport@skynet.be
Frais de port en Belgique:
La livraison prend environ 2-3 jours.
<2kg €8
2 < 5kg €8.5
5 < 10kg €9.5
10 < 20kg €12
20 < 30kg €15.5
+ 30kg veuillez nous contacter

Vous pouvez choisir de venir enlever la commande au magasin, ainsi vous éviter le frais de port.
Tous les tarifs sont TVA compris et exclusif le transport.
On met de côté votre commande pendant 14 jours, si la commande n'est pas payé ou enlevé après 14 jours, la commande sera automatiquement annulée.
Si vous voulez annuler votre achat, vous devez renvoyer à vos frais, et en parfait état, dans l'emballage originale. Des articles ou des emballages endommagés ne seront pas remboursés.

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(ne remplissez et renvoyez ce formulaire que si vous souhaitez révoquer le contrat)
À Girisport bvba, Kortemarkstraat 95, 8820 Torhout, girisport@skynet.be
Je/Nous (*) partage(s) (*) vous informe/informons par la présente que je/nous (*) révoque/révoquons notre accord concernant la vente du bien suivant/la fourniture du service suivant (*).... .. ...........
Commandé le (*) / Reçu le (*)............................................ ......... ......................................... ........... .....
Nom(s) du(des) consommateur(s)............................................ ....................................................................... ..........
Adresse consommateur(s).................................................. ..................................................................... ....... .................
Date................................................. .................................................. .. ...............................
Signature du ou des consommateurs .................................................. .. ................................................ .... .........................................
(*) Biffer la mention inutile.

Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les commandes passées par le client (ci-après « le client ») auprès du vendeur.
En utilisant le site internet du vendeur et/ou en passant des commandes, le client accepte que les présentes conditions générales s'appliquent à toute commande passée par un visiteur du site internet girisport.be.Lors de la visite du site internet,
le client doit accepter expressément qu'il accepte les présentes termes et conditions et accepte leur applicabilité.
Seules les personnes physiques âgées de 18 ans ou plus, non sous tutelle et n'agissant pas pour le compte d'une société, domiciliées en Belgique peuvent passer commande. Le fait que des biens soient proposés sur le site girisport.be à un moment précis ne garantit pas au client que ces biens soient disponibles à tout moment. Le vendeur se réserve le droit de retirer des produits à tout moment. Le vendeur se réserve le droit de modifier les conditions générales sans préavis au client.
1. Identité du vendeur
Nom de l'entreprise : Girisport
Forme juridique : BV
commercialisant sous le nom : Girisport
Adresse du siège social Kortemarkstraat 95, 8820 Torhout
Numéro de téléphone : +32(0)50/217808
Adresse e-mail : girisport@skynet.be
Accessibilité: pendant les heures d'ouverture indiquées sur ce site
Numéro d'entreprise : Ostende 55657
Numéro d'identification TVA : 463.243.195
2.Fourniture et assortiment

L'offre du vendeur est exclusivement destinée à la vente sur le territoire belge. La gamme est destinée à une utilisation normale et non commerciale par un consommateur.
Est considérée comme consommateur toute personne physique qui acquiert ou utilise des produits mis sur le marché exclusivement à des fins non professionnelles.
Les images sont purement illustratives et décoratives et peuvent contenir des éléments qui ne sont pas inclus dans le prix ou qui diffèrent du bien.
L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles et peut être modifiée à tout moment par le vendeur, elle est toujours composée avec le plus grand soin possible.
Le vendeur ne peut être tenu responsable de l'indisponibilité d'un produit. Cependant, il est possible que les informations fournies soient incomplètes, incorrectes ou non à jour.
Pour éviter tout malentendu, ou pour demander plus de détails sur les produits ou l'offre, le client est prié de toujours contacter au préalable le service client du vendeur via e-mail girisport@skynet.be.
Le vendeur n'est pas responsable en cas d'erreurs matérielles, d'erreurs de composition ou d'impression. Les erreurs évidentes n'engagent pas le vendeur.

3. Refus de commandes

Le vendeur se réserve le droit de refuser des commandes dans les cas suivants :
En cas de suspicion sérieuse d'abus de droit ou de mauvaise foi de la part du client ;
Lorsqu'une quantité anormale de marchandises commandées est constatée ;
Lorsque les stocks sont épuisés ou qu'un bien n'est plus disponible*
Lors de la détermination d'une offre invalide ;
En cas de force majeure.

4. Prix du bien

Les prix se réfèrent exclusivement au bien tel qu'il est littéralement décrit. Tous les prix incluent la TVA et toutes autres taxes ou droits qui doivent être supportés par le client. Les frais de livraison, de réservation, de service ou autres frais administratifs obligatoires supplémentaires sont indiqués séparément

5. Achat de marchandises

Les produits du catalogue peuvent être achetés en sélectionnant le produit souhaité puis en le plaçant dans le panier. Si, après avoir sélectionné les produits, le client souhaite continuer à commander les produits qui ont été placés dans le panier, le client doit saisir les informations nécessaires dans l'écran suivant afin que l'accord puisse être conclu.L'Acheteur doit indiquer ses coordonnées personnelles, une adresse e-mail et, le cas échéant, une deuxième adresse pour la livraison de la marchandise, ainsi qu'un numéro de téléphone où il peut être joint en cas de questions ou de problèmes.

6. Paiement

En cas de non-paiement de la facture dans le délai fixé, des intérêts moratoires égaux aux intérêts légaux seront dus dès la première mise en demeure. De plus, une indemnité forfaitaire de 10% du montant total de la facture est due. Si le délai de paiement est largement dépassé, le vendeur se réserve le droit de résilier unilatéralement le contrat, sans préjudice du droit à une indemnisation supplémentaire. En cas de non-paiement, le vendeur se réserve le droit de suspendre d'autres livraisons, prestations et prestations tant que les factures impayées n'auront pas été réglées par le client.

7. Le mode de paiement

- moyens de paiement acceptés bancontact ou paiement (cash ou bancontact) lors du retrait en magasin

8. Le délai de livraison

Le vendeur s'engage à faire tous les efforts raisonnables pour livrer les marchandises dans le délai spécifié dans le contrat. Le client reconnaît que la durée proposée est indicative. Sauf convention écrite contraire, un retard de livraison ne peut donner lieu à résiliation du contrat ni donner lieu à une quelconque indemnité. Si le vendeur s'attend à un retard dans la livraison de la marchandise, le client en sera informé sans délai. Le vendeur s'entendra alors avec le client sur les mesures appropriées. Le délai d'exécution ou de livraison prévu est suspendu ou prolongé en raison de gel, d'intempéries et de problèmes d'approvisionnement.
Les dates de livraison indiquées par le vendeur sont non contractuelles et purement indicatives. Les délais de livraison et/ou d'exécution ne sont donc donnés qu'à titre indicatif et ne sont donc pas contraignants sauf convention expresse entre les parties. Un retard d'exécution ne peut jamais donner lieu à une amende, à une indemnité ou à la dissolution du contrat.* Le vendeur ne pourra être tenu responsable d'un retard de livraison de la part d'un de ses fournisseurs.
Les commandes sont livrées à la date prévue à l'adresse indiquée jusqu'à la porte d'entrée - rez-de-chaussée. Le risque de perte ou de détérioration est transféré au moment de la livraison de la marchandise au client. Tout événement indépendant de la volonté de l'une ou l'autre des parties, imprévisible et non causé par une négligence, une faute intentionnelle ou une violation de la loi, éteindra les obligations contractuelles de la partie concernée.

9. Garantie

Le vendeur livre au client un bien conforme au contrat. Les dispositions relatives à l'obligation légale de garantie s'appliquent conformément à l'article 1649 bis du Code civil. Le client bénéficie de la garantie légale de 2 ans. Cette garantie ne couvre qu'un défaut de conformité existant déjà au moment de la délivrance du bien. Pendant ces 2 ans, le vendeur s'engage à remplacer ou réparer gratuitement le bien défectueux (ou une partie de celui-ci). Le vendeur se réserve le droit d'échanger le bien si les frais de réparation sont disproportionnés, ou si une réparation est impossible. Les défauts qui se manifestent après un délai de 6 mois après la livraison ne sont pas réputés présents au moment de la livraison, sauf preuve contraire du client. La garantie légale ne s'applique jamais aux défauts qui surviennent à la suite d'accidents, d'utilisation du bien contraire à l'usage pour lequel il a été conçu, d'aggravation de l'état par négligence, chutes, non-respect de la notice d'utilisation ou du manuel, réglages ou modification de l'appareil, utilisation lourde, montage incorrect, mauvais entretien, utilisation anormale, commerciale ou incorrecte. Elle ne s'applique pas non plus aux biens ayant une durée de vie plus courte - comme par exemple les biens d'usure ou ayant une date de péremption plus courte - ou en cas d'intervention d'un tiers non désigné par le vendeur.

10. Réserve de propriété

Tant que les marchandises livrées n'ont pas été payées, elles restent la propriété du vendeur. Le transfert de propriété des biens livrés par le vendeur n'a donc lieu qu'au paiement intégral et intégral de ces biens. Le client s'interdit de donner, revendre ou céder de quelque manière que ce soit les marchandises impayées. Le client fera le nécessaire pour informer les tiers de la réserve de propriété du vendeur. Il est interdit au client de mettre en gage les marchandises livrées et/ou à livrer, de les revendre à des tiers ou de les aliéner de quelque manière que ce soit, tant qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations envers le vendeur ; la marchandise doit être restituée à première demande. Le vendeur se réserve le droit de faire valoir le droit d'impayé du vendeur sur les biens vendus vis-à-vis des tiers, en accomplissant les formalités fixées par le législateur à cet effet. Le transfert des risques a lieu au moment de la livraison des marchandises

11. Force Majeure

Le contrat peut être résilié par les deux parties sans aucune indemnité en cas d'impossibilité d'exécution pour cause de force majeure, grève, lock-out, grève, etc.

12. Réclamations

En cas de questions ou de réclamations, le client peut contacter le service client du vendeur comme suit :
Par e-mail à : girisport@skynet.be
Par téléphone : 050/217808 pendant les heures d'ouverture indiquées sur ce site
La Commission européenne met à disposition un site web interactif pour le règlement en ligne des litiges (plate-forme ODR). La plate-forme ODR est un point de contact central pour les consommateurs et les entrepreneurs qui souhaitent résoudre à l'amiable les litiges résultant de transactions en ligne.
Le client peut trouver la plateforme ODR via le lien web suivant : sous ce lien : https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Les réclamations concernant la conformité ou les vices apparents concernant les biens et matériaux livrés doivent être formulées par courrier recommandé, dans les huit jours après la fin des travaux resp. la livraison des matériaux et en tout cas avant la mise en service. La contestation de la facture doit être formulée par écrit dans les 30 jours suivant la date de la facture. Il vous est toujours demandé d'indiquer la date et le numéro de la facture. Les factures non contestées par écrit et motivées dans les 30 jours suivant la réception seront considérées comme acceptées, tant en ce qui concerne les détails des factures que les spécifications des marchandises livrées.

13. Responsabilité du vendeur

Le vendeur ne peut être tenu responsable que des fautes manifestement graves, des fautes intentionnelles et des négligences grossières. Le vendeur ne peut en aucun cas être tenu d'indemniser les dommages indirects, les préjudices économiques ou le manque à gagner résultant d'un manquement de sa part à une obligation fondée sur le contrat ou les présentes conditions générales. La responsabilité du vendeur sera à tout moment limitée au montant des travaux tel qu'indiqué dans le contrat.

14. Droit applicable et tribunaux compétents

Le droit belge s'applique aux contrats conclus entre le client et le vendeur. En cas de litige, seuls les tribunaux du lieu de résidence du client ou le tribunal du lieu d'exécution du contrat sont compétents.

15. Clause de divisibilité

Si l'une des clauses des présentes conditions générales est déclarée nulle et non avenue en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision exécutoire d'une juridiction compétente devenue définitive et exécutoire, elle sera réputée non écrite ; cependant, les autres clauses restent contraignantes et valables. Dans le cas où une clause ou une partie de celle-ci s'avérerait nulle et non avenue, la ou les clauses seront remplacées par une ratification avec une annexe en concertation avec le client.

16. Confidentialité

Le vendeur s'engage à utiliser les données du client exclusivement pour envoyer des communications et/ou pour permettre le bon traitement du contrat. Les données des clients sont conservées dans la liste des clients du vendeur et traitées comme des informations strictement confidentielles. Le client a le droit de demander, corriger, modifier ou demander au vendeur de cesser d'utiliser ces données à tout moment. Le client peut refuser que le vendeur utilise ses données pour lui envoyer des informations. Il suffit que le client en fasse la demande écrite au vendeur

Privacybeleid

De online winkel girisport , op de website girisport.be, bedrijfs-ID 463.243.195, gebaseerd in Torhout, verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna "Verordening" genoemd) is girisport, bedrijfs-ID 463.243.195, gebaseerd in Torhout (hierna "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd);

2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail: girisport@skynet.be, tel: 050/217808;

3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het contract voor de aankoop en uitvoering van de elektronische bestelling die in de online winkel girisport.be is gemaakt.;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de Klant, die nodig zijn voor de uitvoering van het koopcontract;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de website girisport.be in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;

2. Voor de uitvoering van de elektronische bestelling dat door de Klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);

3. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Klant en Verwerkingsverantwoordelijke;

4. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het koopcontract. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant.

Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

  • Webnode AG (online winkel systeem);
  • Verzendbedrijf;
  • Google Analytics (website analytics);

Rechten van de Klant

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit;

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: girisport@skynet.be;

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

1. Door een elektronische bestelling te plaatsen op de website girisport.be, bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

2. De Klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Deze Regels treden in effect op 16.10.2019